Моніторінг якості освіти

За допомогою моніторингу освітній заклад може відстежити навчальні досягнення здобувачів освіти із базових предметів загальноосвітньої підготовки протягом навчання, порівняти рівень викладання окремих предметів протягом кількох років.

Серед усіх видів моніторингу для управління якістю освіти найважливішим є моніторинг навчальних досягнень – складова освітнього моніторингу, що забезпечує відстеження стану навчальних досягнень учнів, його прогнозування та вдосконалення.

Метою дослідження якості навчальних досягнень здобувачів освіти є:

 • отримання об’єктивної інформації про рівень і якість знань, сформованість умінь і навичок здобувачів освіти (рівень навчальних досягнень);
 • виявлення сформованості професійних компетенцій в здобувачів освіти, що виражаються в оволодінні ними певними видами діяльності;
 • визначення вміння застосовувати здобуті знання, уміння і навички на практиці;
 • формулювання рекомендацій щодо корекції навчальних досягнень на основі аналізу результатів моніторингу.

На виконання плану роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», з метою аналізу якості освітнього процесу та об’єктивності оцінки результатів навчальних досягнень здобувачів освіти, результативності дистанційного навчання здійснювався моніторинг якості навчання здобувачів освіти і надання освітніх послуг викладачами та майстрами виробничого навчання освітнього закладу. Адміністрацією проаналізовано стан успішності здобувачів освіти за рівнями навчальних досягнень, підраховано відсоток якості знань з усіх предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки за семестр.

Процедура проведення моніторингу здійснюється циклічно (вхідний контроль, поточний і підсумковий контролі) з обов’язковою звітністю.

Підсумки моніторингу:

 • підбиваються двічі на рік (за результатами семестру, навчального року);
 • узагальнюються в схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • обговорюються на засіданнях методичних і циклових комісій, інструктивно-методичних нарадах, педрадах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції освітнього процесу.
Моніторинг рівня навчальних досягнень. Загальноосвітня підготовка
Моніторинг рівня навчальних досягнень. Загальнопрофесійна підготовка
Моніторинг рівня навчальних досягнень. Професійно-теоретична підготовка
Моніторинг рівня навчальних досягнень. Професійно-практична підготовка
 1. Посилити контроль ефективності використання інноваційних форм і методів викладання навчальних предметів й уроків виробничого навчання.
 2. Продовжити роботу над упровадженням нових технологій навчання, поширенням кращого педагогічного досвіду викладачів і майстрів виробничого навчання.
 3. Поглибити практичну спрямованість у викладанні навчальних предметів, удосконалити роботу з формування практичних умінь і навичок здобувачів освіти, визначених робочою навчальною програмою.
 4. Спрямувати роботу методичних комісій на вирішення питань підвищення ефективності уроків й організацію позакласної роботи з предметів.
 5. Продовжити співпрацю класних керівників, майстрів виробничого навчання та викладачів-предметників.
 6. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів і майстерень відповідно до вимог чинного законодавства.
 7. Ввести до плану інструктивно-методичних нарад з викладачами та майстрами виробничого навчання питання щодо організації роботи зі слабовстигаючими здобувачами освіти на уроках загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.
 8. Посилити роботу з підготовки здобувачів освіти до участі в обласних учнівських олімпіадах, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, конкурсах професійної майстерності.
 9. Удосконалювати форми роботи з обдарованою молоддю, сприяти відзначенню талановитих здобувачів освіти та педагогічних працівників, які здійснюють відповідну роботу з ними.
 10. Інформувати батьків здобувачів освіти про рівень навчальних досягнень загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.
 11. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на належну підготовку здобувачів освіти впродовж навчального року до державної підсумкової атестації, проходження незалежного зовнішнього оцінювання.
 12. Провести роз’яснювальну роботу з здобувачами освіти та їхніми батьками щодо виваженого вибору предметів для ДПА у формі ЗНО та необхідності контролю з боку батьків за індивідуальною підготовкою учнів до ЗНО.