Виробниче навчання

Виробниче навчання

⠀⠀Виробниче навчання – це процес і навчальний предмет у системі професійної підготовки майбутніх робітників. Його можна розглядати як складову професійної освіти; підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників безпосередньо на виробництві. Для виробничого навчання, як складової навчального процесу, характерні специфічні цілі, завдання, зміст, форми, методи та засоби навчання.

Виробниче навчання включає теоретичну частину – знання з основ наук, техніки, технології, організації та економіки конкретної галузі й окремих виробництв; уміння застосовувати ці знання у професійній діяльності; практичну частину (метою якої є залучення здобувачів освіти до виробничого процесу): навчально-виробничу роботу в майстернях; виробничу практику. Виробниче навчання охоплює від 20 – 30 % (для середньої спеціальної освіти) до 50 % (для професійно-технічної освіти) навчального часу.

Виробниче навчання як навчальний процес здійснюється майстрами виробничого навчання. Важливе завдання професійної підготовки – наблизити навчання до реального виробництва. Мета – підготувати учнів до самостійного трудового життя, швидкої адаптації в реальних виробничих умовах, жорсткої конкуренції на ринку праці.

В умовах ринкових відносин система виробничого навчання, з одного боку, має швидко реагувати на зміни потреб виробництва в робітниках певної кваліфікації і спеціалізації, а з іншого – надати робітникам або учням можливість навчатися залежно від їх інтересів. Розв’язати це завдання допомагають сучасні майстерні, лабораторії, навчально-практичні центри, які дають змогу значною мірою імітувати виробничий процес.

До загальних закономірностей виробничого навчання належать:

  • професійна зумовленість, пов’язана з наявністю багатьох професій та професійних груп;
  • взаємозв’язок виробничого, навчального та виховного процесів; взаємодія між людиною і технікою;
  • інтелектуалізація професійної діяльності кваліфікованих робітників;
  • поєднання професій;
  • єдність соціальних, професійних та індивідуальних якостей особистості.

Виробниче навчання має характерні особливості. Його основу становлять загальноосвітні, загальнотехнічні та спеціальні знання, професійні вміння та навички. Фундаментальними принципами процесу виробничого навчання є інтеграція та диференціація загальноосвітніх і професійних знань, кооперація трудової діяльності, політехнізм, комплексність видів робіт, системність навчання тощо. Ефективність системи виробничого навчання забезпечується органічним зв’язком з соціальними партнерами та установи які надають необхідне устаткування, матеріали; забезпечують робочі місця та кваліфікованих спеціалістів для консультування.
Основні напрями виробничого навчання – створення умов для учнів для оволодіння виробничими процесами, соціально-економічними, науково-технічними та професійними знаннями, передовим досвідом; виховання конкурентоспроможного фахівця, підготовленого до різноманітної діяльності. Критерій професійної підготовленості майбутнього спеціаліста – кваліфікація, а головні її показники – професійна мобільність, володіння декількома професіями, здатність до зміни виду роботи.
⠀⠀Виробниче навчання може здійснюватися безпосередньо на підприємстві, у спеціальних навчальних центрах, а також у системі середньої та вищої спеціальної освіти.
⠀⠀На підприємстві виробниче навчання здійснюється власними силами. Тоді його можна розглядати як практичне і теоретичне навчання за обраним фахом у процесі виробничої діяльності. Якщо виробниче навчання здійснюється поза межами підприємства, то роль замовника фахівців полягає у визначенні не тільки кількості спеціалістів, але й напрямів навчання, що закріплюється у відповідних договорах на підготовку кадрів.
Виробниче навчання в навчальних майстернях здійснюється через моделювання видів професійної діяльності. В умовах підприємств навчальний процес включається до виробничого. Основна форма виробничого навчання в навчальному закладі – урок, а на підприємстві – навчально-виробнича робота та виробнича практика. У структурі занять домінують вправи, що включають інструктажі майстра виробничого навчання (вступний; поточний, в основному індивідуальний; заключний).