Виробнича практика

Виробнича практика

⠀⠀Виробнича практика для учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки і проводиться на базі кращих виробничих підрозділів підприємств та організацій, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. Згідно з Державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти виробнича практика проводиться наприкінці кожного етапу підготовки та передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня робітника певного розряду.
⠀⠀Виробнича практика учнів організовується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно (професійно-технічних) закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992. про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно (професійно-технічних) закладів освіти виробничого навчання та виробничої практики.

⠀⠀Головна мета виробничої практики – вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації відповідних робітничих професій, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Головними завданнями виробничої практики є:

 • Ознайомлення з організацією роботи виробничого підрозділу, до якого прикріплено учня.
 • Закріплення знань, умінь і навичок, що одержані в процесі теоретичного і практичного навчання.
 • Самостійне виконання робіт складністю відповідного рівня кваліфікації.
 • Освоєння професії кваліфікованого робітника (відповідного рівня кваліфікації).
 • Вивчення передових високопродуктивних прийомів і способів праці, а також інструментів, приладдя, обладнання.
 • Набуття навичок роботи на сучасному обладнанні та виявлення і усунення простих технічних неполадок обладнання.
 • Дотримання норм і правил безпеки праці, електробезпеки та пожежної безпеки.
 • Ведення щоденника виробничої практики.

⠀⠀Відповідальність за організацію, проведення і контроль за проходженням виробничої практики покладається на майстра виробничого навчання. Навчально-методичне керівництво та виконання програм практик забезпечують викладачі керівники курсових /творчих/ дипломних робіт, які підпорядковуються заступнику директора з навчально-виробничої роботи.

Керівник практики від навчального закладу зобов’язаний:

 • систематично контролювати виконання програми виробничої практики згідно з установленим графіком;
 • проводити консультації для здобувачів освіти із приводу питань щодо практики;
 • перевіряти щоденники практикантів;
 • організовувати та керувати науково-дослідною роботою учнів;

Учні під час проходження виробничої практики зобов’язані:

 • ознайомитися з програмою виробничої практики, а також з характером діяльності підприємства, на якому будуть її проходити;
 • сумлінно виконувати завдання, які випливають з програми виробничої практики, доручення керівника і безпосередніх керівників на місці практики;
 • ретельно і правдиво заповнювати щоденник проходження практики;
 • дотримуватись правил дисципліни праці, про збереження службової таємниці, а також безпеки та гігієни праці.

⠀⠀Отже, для успішного виконання програми виробничої практики учень має у повному обсязі виконувати всі завдання керівників від училища та від підприємства, дотримуватись трудової дисципліни, збирати матеріал для написання курсової/дипломної роботи, своєчасно звітувати про проходження практики.