Статут Ради учнівського самоврядування

Статут
Ради учнівського самоврядування
Державного навчального закладу
«Запорізьке вище професійне училище
«Моторобудівник»

Розділ І. Загальні засади.

 1. Учнівське самоврядування є добро­вільним об’єднанням учнів.
 2. Учнівське самоврядування є організа­цією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.
 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря училища, групи, вміння співпрацювати на принципах парт­нерства, гласності, демократизму.
 4. Основною мовою спілкування в училищі є державна мова — українська. Учнівське само­врядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності училища.
 5. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Розділ ІІ. Права, свободи та обов’язки.

 1. Усі учні училища є рівними у своїй гід­ності та правах.
 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в училищі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в училищі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.
 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та училищем.
 6. Учень зобов’язаний:
  • пройти курс навчання в училищі;
  • подати документ, що пояснює його відсутність на заняттях;
  • виконувати вимоги викладачів з підготовки до уроків;
  • дотримуватись норм та правил поведінки в училищі.
 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.
 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в училищі.
 9. Кожен учень має право обирати гуртки, спортивні секції — на свій вибір.
 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.
 11. Кожен учень або працівник училища зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування училища.
 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування училища, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування училища, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського самоврядування училища.
 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
 16. Кожен учень училища має право брати участь у будь-яких сферах училищного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ III. Вибори

 1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.
 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами представників, не менше чотирьох групових колективів училища.
 3. Президент обирається таємним голосуванням на перервах, до і після занять у присутності директора училища або заступника директора з навчально-виховної роботи.
 4. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.
 5. Днем виборів слід вважати третій вівторок вересня.
 6. Президент обирається простою більшістю голосів учнів груп училища шляхом таємного голосування.
 7. Право бути обраним має право кожен учень І—ІV курсів училища.
 8. Офіційне оголошення результатів виборів президента Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після Виборів — третя середа вересня.
 9. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.
 10. Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського самоврядування.
 11. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента. День Президента святкується кожного року у третю середу вересня

Розділ IV. Структура Учнівського самоврядування училища

 1. Училищний парламент включає в собі 18 членів: по одному з усіх груп.
 2. З членів обирається голова і заступник голови парламенту на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

Президент – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями.

Голова комісії з дисципліни і порядку здійснює контроль за відвідуваннями учнями уроків, дотриманням Статутних вимог в училищі та поза  його межами профілактичну роз’яснювальну роботу, чергування на заходах.

Голова навчальної комісії – працює над покращенням навчання учнів училища, сприяє розвиткові інтересів учнів до вивчення усіх навчальних предметів, передбачених програмою, а також додаткових відомостей з різних навчальних предметів, виховуванням в учнів почуття відповідальності за своє навчання. Представники навчальної комісії виконують такі завдання:

 • співпрацюють з адміністрацією училища, викладачами – предметниками, класними керівниками, майстрами виробничого навчання;
 • слідкують за успішністю учнів училища, приділяють першочергову увагу учням, які отримують низькі бали;
 • встановлюють контроль за станом навчання учнів з низькою успішністю;
 • проводять індивідуальну роботу з учнями, які отримують низькі бали. Вивчають їх режим дня і допомагають спланувати їм свій робочий день з метою створення найбільш сприятливих умов для навчання. Всебічно вивчають позаурочні інтереси учнів, їх зайнятість позаучилищною роботою з метою надання їм ефективної допомоги у покращенні навчання;
 • проводять роботу по збільшенню в училищі кількості учнів з високим рівнем знань.
 • співпрацюють з викладачами – предметниками у підготовці та проведенні предметних тижнів.
 • з метою гласності у питаннях навчання як головного обов’язку учнів училища представники комісії виступають на лінійках з інформацією про кращих учнів.

Голова санітарної комісії стежить за організацією генеральних прибирання в приміщенні і на закріпленій території; стежить за порядком в кабінетах, майстернях, коридорах; контролює стан збереження училищного майна, озеленення кабінетів; проводить рейди-перевірки:

 • зовнішнього вигляду учнів;
 • стану училищних меблів;
 • чергування в кабінетах;

Представники санітарної комісії звітують на лінійках «Як ми чергуємо», на яких усно повідомляють про організацію і проведення чергування в кабінетах, приміщеннях.

Голова культурно-масової комісії залучає учнів до різних заходів, у тому числі запропонованих самими учнями, здійснює випуск газет.

Голова спортивної комісії допомагає в проведенні спортивних заходів, ініціює проведення спортивних заходів самими учнями.

 1. Обов’язки кожного члена включають в себе основні положення Статуту училища.

Розділ V. Загальні учнівські збори училища

 1. Найвищим органом Учнівського самоврядування училища є Загальні учнівські збори училища.
 2. Загальні учнівські збори училища мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.
 3. Загальні учнівські збори училища вирішують поточні важливі справи училищного життя.

Розділ VI. Правління Учнівського Самоврядування

 1. Правління Учнівського самоврядування є органом влади учнів, що підпорядковується Загальним зборам училища, затверджується лише директором училища.
 2. Обраним до Правління може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується Законів училища.
 3. Правління вирішує питання про порушення Законів училища і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження, клопотання про відрахування та інше).
 4. Правління може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником училища.
 5. Правління організовує і сприяє організації різноманітних училищних заходів, направлених на покращення умов життя училища.
 6. Правління контролює роботу комісій УС. Правління може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради училища.
 7. Мер — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками училища законів у межах групи, сприяє організації життя групового колективу.
 8. Мера обирає груповий колектив, або призначає груповий колектив.
 9. Мер звітується перед президентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією училища.
 10. Члени УС (радники президента) — керують роботою окремих комісій.
 11. Члени правління особисто відповідають за основні напрямки роботи Самоврядування.
 12. Члени правління збирають ідеї учнів своїх груп стосовно роботи Самоврядування і представляють їх на засіданнях УС.
 13. Куратори комісій УС обираються Учнівським самоврядуванням з числа викладачів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися Учнівським самоврядуванням училища.
 14. Радники Президента виконують функції голови комісії УС.
 15. Радник Президента Учнівського самоврядування добровільно складає свої обов’язки, або шляхом перевиборів членами Учнівського самоврядування.
 16. Радники Президента є його представниками.
 17. Один із представників Президента за відсутності Президента виконує його обов’язки (обирається таємним голосуванням всіх радників).
 18. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів Самоврядування.
 19. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які мають розглянутися на засіданнях.
 20. Секретар Президента протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам.
 21. Секретар Президента веде листування.
 22. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до Учнівського самоврядування

Розділ VII. Президент Учнівського самоврядування

 1. Президент є головою Учнівського самоврядування училища.
 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.
 3. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо училища.
 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.
 5. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його перегляду.
 6. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради училища, виступати на захист учнів училища.
 7. Президент звітується перед учнями училища на учнівській конференції. Правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів училища.
 8. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
 9. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів училища обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу училища, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту училища, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет училища, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів училища, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».
 10. Президент планує і веде засідання УС.
 11. Президент розподіляє завдання між членами УС.
 12. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією училища, викладачами, майстрами виробничого навчання і місцевою громадою.
 13. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнівського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі училища.

Розділ VIII. Форми роботи.

 1. Засідання Учнівського самоврядування училища проводиться згідно плану раз на місяць. (Четвертий тиждень місяця). Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи УС.
 2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення Учнівське самоврядування (або комісія) засідає частіше. Рішення Учнівського самоврядування (або комісії) заслуховуються на лінійці.
 3. Загальна училищна лінійка проходить один раз в тиждень. Її завданням є звіт голів комісій, повідомлення про діяльність училища на наступний тиждень, застосування методів заохочення та покарання щодо конкретних вчинків, проведення підсумків щодо справ, які відбувалися в училищі.

Розділ IX. Облік роботи.

 1. Училищне самоврядування проводять роботу з учнями, використовуючи різні форми: колективні, індивідуальні.
 2. Облік роботи комісій висвітлюється у інформаційному віснику і училищній газеті.
 3. Газети можуть випускатися і в групах, з приводу інформації Училищного самоврядування, що стосується його роботи.
 4. Методи заохочення і покарання визначені Правилами для учнів училища.
 5. До покарань Училищним самоврядуванням вводяться такі форми:
 • зауваження членів Училищного самоврядування;
 • розгляд питання комісією;
 • розгляд Училищним самоврядуванням і висвітлення в училищній пресі;
 • попередження на лінійці;
 • повідомлення батьків у усній чи письмовій формі.
 1. Заохочення мають такі форми:
 • подяка на лінійці;
 • подяка в письмовій формі;
 • нагородження грамотою Училищного самоврядування;
 • висвітлення в училищній пресі.

Училищне самоврядування має право визначати найактивніші групи у різних видах діяльності училища за навчальний рік методом рейтингу, після кожного семестру у різних номінаціях. Нагородження проводить голова

Розділ Х. Шляхи активізації роботи.

 1. Основними шляхами активізації роботи Училищного самоврядування є:
 • створення “Школи молодого лідера”;
 • проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;
 • включення в перелік питань засідань УС положень, які дають змогу активізувати його діяльність;
 • нестандартні підходи та форми роботи;
 1. Положення Статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів групи та на загальних училищних зборах, якщо за них проголосує не менше 2/3 усіх учасників.

Розділ XІ. Прикінцеві положення

 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.
 2. День прийняття Статуту Учнівського самоврядування є загальноучилищним святом — Днем Статуту Учнівського самоврядування.

Розділ XIІ. Перехідні статті

 1. Правління коригує Статут Учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
 2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі училища.
 3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором училища.
 4. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника училища — без винятків.