Основи діяльності методичної комісії

Методична комісія класних керівників та кураторів навчальних груп є структурним підрозділом методичної служби училища та внутрішньоучилищної системи керування виховним процесом, однією з форм методичної роботи, яка координує методичну та організаційну діяльність класних керівників та кураторів навчальних груп.

Уся діяльність методичної комісії здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією виховання дітей та молоді, програмою розвитку училища і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою інтелектуального та емоційного розвитку молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності, соціального захисту учнів-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне спрямування.

Діяльність методичної комісії спрямовується на виконання таких завдань:

 • удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки класних керівників із питань педагогіки та психології;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів виховної роботи;
 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення класних керівників;
 • вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи;
 • обмін класних керівників досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності класних керівників;
 • забезпечення засвоєння і впровадження класними керівниками найефективніших педагогічних технологій, методик і технік виховання учнів;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів навчальних груп;
 • здійснення керівництва творчою діяльністю педагогічних працівників;
 • сприяння становленню і розвитку виховної роботи навчальних груп.

Методична комісія стоїть на позиціях застосування у виховній роботі принципів:

 • демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості тощо;
 • самоактивності й саморегуляції, який формує у вихованців здатність до самокритичності, громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • комплексності й міждисциплінарної інтегрованості, що передбачає встановлення у процесі виховання тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль сім’ї, училища та молодіжних організацій;
 • культуровідповідності, що передбачає органічну єдність виховання з історією та культурою народу та забезпечує наступність і єдність поколінь;
 • інтеркультурності, що передбачає інтегрованість національної культури у загальнолюдську культуру;
 • гармонізації родинного і суспільного виховання, що полягає в об’єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій;
 • єдності сім’ї та училища у питаннях виховання.

Методична комісія у своїй діяльності підзвітна директору училища, педагогічній раді та методичній раді училища.